MyTarotAI


Bảy cây đũa phép

BẢY WANDS

Seven of Wands Tarot Card | Tổng quan | Tổng quan | thẳng đứng | MyTarotAI

Ý nghĩa của Seven Of Wands | Thẳng đứng | Bối cảnh - Tổng hợp | Chức vụ - Tổng hợp

Trong một bối cảnh chung, Seven of Wands đại diện cho sự chống đối, đứng lên vì những gì bạn tin tưởng, chống lại góc của bạn và giữ lấy góc của bạn. Nó biểu thị việc đi theo con đường cao tốc, duy trì sự kiểm soát và có ý chí mạnh mẽ. Lá bài Bộ ẩn phụ này cũng chỉ ra ai đó là người bảo vệ, phòng thủ, quyết đoán, mạnh mẽ, không ngừng, kiên quyết và lãnh thổ. Nó có thể gợi ý rằng bạn đang bị tấn công, bị quấy rối, đổ lỗi hoặc bị bêu xấu nhưng bạn đang chống cự. Cuộc sống có thể đầy thử thách, bận rộn và bận rộn với lá bài này trong trải bài Tarot của bạn, vì vậy bạn sẽ cần sức bền để chịu đựng.